Algemene voorwaarden Immuun.IT

Artikel 1.       Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Immuun.IT“: een handelsnaam van eMolta Information Services BV; 

opdrachtgever“: de wederpartij van Immuun.IT.

Artikel 2.       Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Immuun.IT en een opdrachtgever waarop Immuun.IT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Immuun.IT, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Immuun.IT en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3.       Uitvoering van de overeenkomst

 1. Immuun.IT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Immuun.IT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Immuun.IT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Immuun.IT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd gegevens niet tijdig aan Immuun.IT zijn verstrekt, heeft Immuun.IT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Immuun.IT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Immuun.IT is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Immuun.IT draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Immuun.IT systemen, waarbij zij zich er toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Immuun.IT is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de Immuun.IT systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Immuun.IT liggen. Immuun.IT is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Immuun.IT ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de Immuun.IT systemen door of vanwege Immuun.IT.
 6. Immuun.IT is gerechtigd verbeteringen in of aan de Immuun.IT systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Immuun.IT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 8. Indien Immuun.IT aan opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, kan deze niet garanderen dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 4.       Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Immuun.IT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5.       Personeel 

 1. Indien medewerker voor de uitvoering van de Overeenkomst (anders dan dat opdrachtgever en opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een medewerker aangaan) op locatie van opdrachtgever werkzaamheden moet verrichten, gelden onderstaande bepalingen.
 2. Opdrachtgever zal medewerker van opdrachtnemer die ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden op locatie van opdrachtgever verricht, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht al datgene te doen waarvoor medewerker zijn werk goed en veilig kan uitvoeren.
 3. Opdrachtnemer zal zich inspannen dat de medewerker over de juiste functieomschrijving en competenties beschikt. Het is voor opdrachtgever niet mogelijk om een keuze te maken in medewerkers, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd een medewerker te vervangen voor een medewerker met vergelijkbare competenties en een vergelijkbare functieomschrijving.
 4. Het is voor opdrachtgever niet mogelijk om enkel bepaalde medewerkers toegang te geven. Er is tevens geen garantie dat opdrachtgever kan beschikken over een vast team van medewerkers, indien dit relevant is. 
 5. Het is opdrachtgever, zonder Schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, niet toegestaan tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twee (2) jaren na afloop daarvan medewerkers van opdrachtnemer in dienst te nemen, direct of indirect zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan of werkzaamheden door hen te laten verrichten, anders dan in het kader van de Overeenkomst, op straffe van een direct opeisbare boete van €10.000,- per overtreding, te vermeerderen met €500,- voor iedere dag gedurende welke de overtreding voortduurt, welke boetebedragen verschuldigd zullen zijn aan opdrachtnemer. Dit artikel is tevens van toepassing indien opdrachtgever en opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een medewerker aangaan.

Artikel 6.       Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Immuun.IT gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Immuun.IT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Immuun.IT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 7.       Intellectuele eigendom en auteursrechten 

 1. Immuun.IT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Alle door Immuun.IT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Immuun.IT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 
 3. Immuun.IT behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Alle door Immuun.IT geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Immuun.IT totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Immuun.IT gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 5. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Immuun.IT zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van het auteursrecht op geleverde diensten. De opdrachtgever vrijwaart Immuun.IT volledig (voor alle kosten en schaden) voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 8.       Opzegging 

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen, met dien verstande dat de opdrachtgever de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Immuun.IT behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, per direct te ontbinden, indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Immuun.IT. 

Artikel 9.       Opschorting en ontbinding 

 1. Immuun.IT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, of:
  1. na het sluiten van de overeenkomst Immuun.IT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  1. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Immuun.IT bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
 3. voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Immuun.IT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Immuun.IT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Immuun.IT behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 10.   Gebreken; klachttermijnen 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Immuun.IT. 
 2. Indien een klacht gegrond is zal Immuun.IT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Immuun.IT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 12. 

Artikel 11.   Betaling

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft om enige betaling aan Immuun.IT tijdig te verrichten is opdrachtgever van rechtswege jegens Immuun.IT in gebreke, zonder dat enige sommatie is vereist.
 2. In geval opdrachtgever jegens Immuun.IT in gebreke is, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, worden alle door opdrachtgevers aan Immuun.IT verschuldigde bedragen onmiddellijk en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
 3. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Immuun.IT is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum dat het gehele bedrag voldaan is. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.
 4. In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Immuun.IT komen alle daarvoor aan Immuun.IT veroorzaakte incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van opdrachtgever, die deze zonder uitstel aan Immuun.IT zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van Immuun.IT worden bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-
 5. Immuun.IT heeft het recht om, ingeval opdrachtgever enige aan Immuun.IT verschuldigde betaling niet tijdig en volledig heeft voldaan, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist of kennisgeving daarvan aan opdrachtgever, de plaatsingsopdracht niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren, dan wel uit te voeren, dan wel op te schorten zonder dat opdrachtgever ter zake hiervan enige aanspraak tegenover Immuun.IT zal hebben en zonder dat daarvoor in enig opzicht de rechten van Immuun.IT over opdrachtgever op grond van de plaatsingsovereenkomst worden beperkt. Met name blijft Immuun.IT gerechtigd tot de in betreffende plaatsingsovereenkomst bepaalde vergoeding.

Artikel 12.   Aansprakelijkheid 

Indien Immuun.IT aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Immuun.IT is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
 2. Aansprakelijkheid van Immuun.IT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade voor bedrijfsstagnatie, vermissingen, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer is uitgesloten.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Immuun.IT is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever op haar systemen geplaatste content; dit omvat het volgende:
  1. Illegaal materiaal – Dit omvat tevens auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziekbestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving;
  1. Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel ter discretie van Immuun.IT;
  1. Pornografisch materiaal.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtgever of zijn ondergeschikten.
 6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van het auteursrecht op geleverde diensten. De opdrachtgever vrijwaart Immuun.IT volledig (voor alle kosten en schaden) voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 13.   Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Immuun.IT, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien Immuun.IT met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Immuun.IT niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Voorts is Immuun.IT gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 7. Bovendien mag Immuun.IT het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Immuun.IT, dat in redelijkheid niet van Immuun.IT mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Immuun.IT zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Immuun.IT zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 14.   Overmacht 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Immuun.IT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Immuun.IT niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Immuun.IT worden daaronder begrepen.
 3. Immuun.IT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Immuun.IT zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Immuun.IT ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Immuun.IT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15.   Beperkingen en onrechtmatig gebruik  

 1. Immuun.IT behoudt zich het recht voor om servers dan wel verbindingen dan wel andere diensten door Immuun.IT geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als Immuun.IT beslist dat deze niet juist of onrechtmatig is of zijn gebruikt. Tevens hecht Immuun.IT veel waarde aan, en streeft de zogenoemde “Acceptable Use Policies” na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.
 2. Immuun.IT verbiedt expliciet het volgende:
  1. Illegaal Materiaal – Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziekbestanden, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving; 
  1. Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel ter discretie van Immuun.IT;
  1. Het versturen van ongevraagde email en/of spam naar grote hoeveelheden opdrachtgevers, dit ter beoordeling van Immuun.IT.
  1. Het draaien van IRC-gerelateerde diensten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, IRC-servers, IRC-shell hosting, bouncers, de opdrachtgevers, eggdrops, etc.).
  1. Pornografisch materiaal.
 3. Immuun.IT heeft het recht de door de opdrachtgever op het systeem geplaatste content en gegenereerd dataverkeer te controleren op hetgeen lid 1 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.
 4. Het is niet toegestaan de verbinding met Immuun.IT te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien Immuun.IT strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de opdrachtgever van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Immuun.IT behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende opdrachtgever te verhalen.
 5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Immuun.IT mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de overeengekomen contract(en). Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verkeerd of achterstallig onderhoud en het niet of niet tijdig doorgeven van een gehackte of aangevallen server of servers.
 6. Immuun.IT is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
 7. Immuun.IT is gerechtigd de toegang voor de opdrachtgever tot Immuun.IT tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de opdrachtgever een verplichting jegens Immuun.IT niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de opdrachtgever onverlet.
 8. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Immuun.IT gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 16.   Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Immuun.IT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Immuun.IT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten, die daaruit mochten voortvloeien alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze overeenkomst zullen worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Breda.

Artikel 17.   Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Immuun.IT en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Ulvenhout, juli 2022

eMolta Information Services BV

Oude beekhoek 3             

4851SP Ulvenhout

BTW nr.:              NL814665305B01

KvK-nr.:                 20119507